Committees

Organizers

Local Organizing Committee

 • Kazuaki Chayama
 • Shuichi Kaneko
 • Eiji Tanaka
 • Nobuyuki Enomoto
 • Satoshi Mochida
 • Hajime Takikawa
 • Yutaka Sasaki
 • Tetsuo Takehara
 • Keisuke Hino
 • Hiroshi Yatsuhashi
 • Naoya Sakamoto
 • Yasuhito Tanaka
 • Shuhei Nishiguchi
 • Yasunari Nakamoto
 • Yoichi Hiasa
 • Namiki Izumi
 • Yasushi Matsuzaki
 • Masao Honda
 • Tatsuya Kanto
 • Hiroyuki Marusawa
 • Naoya Kato
 • Yasuhiro Asahina
 • Hak Hotta
 • Tsukasa Seya
 • Nobuyuki Kato
 • Junko Tanaka
 • Kyoji Moriya
 • Hiroshi Yotsuyanagi
 • Takeya Tsutsumi
 • Kohji Moriishi
 • Masanori Ikeda
 • Michinori Kohara
 • Kyoko Kohara
 • Ikuo Shoji
 • Makoto Hijikata
 • Hideki Aizaki
 • Takanobu Kato
 • Ryosuke Suzuki
 • Takahiro Masaki
 • Toru Okamoto
 • Takasuke Fukuhara

Advisors

International Organizing Committee

 • Sergio Abrignani, Italy
 • Ralf Bartenschlager, Germany
 • Thomas F Baumert, France
 • Michael Beard, Australia
 • Mark Harris, UK
 • Michael Houghton, Canada
 • Daniel Lamarre, Canada
 • T Jake Liang, USA
 • Stanley Lemon, USA
 • Jane A McKeating, UK
 • John McLauchlan, UK
 • Yoshiharu Matsuura, Japan
 • Jean-Michel Pawlotsky, France
 • Stephen J Polyak, USA
 • Charles M Rice, USA
 • Barbara Rehermann, USA
 • Heinz-Juergen Thiel, Germany
 • Robert Thimme, Germany
 • D Lorne Tyrrell, Canada
 • Takaji Wakita, Japan
 • Christopher Walker, USA

PAGE TOP