Organization

President:
Nobukazu Nakasato
Department of Epileptology, Tohoku University School of Medicine, Sendai, Japan

Vice-President:
Yasuo Ando
Department of Applied Physics, Tohoku University School of Engineering, Sendai, Japan

Secretary General:
Kazutaka Jin
Department of Epileptology, Tohoku University School of Medicine, Sendai, Japan

Program Committee:
Hideaki Shiraishi (Sapporo, Japan), Program Committee Chair
Anto Bagic (Pittsburgh, USA)
Xavier de Tiege (Brussels, Belgium)
William Gaetz (Philadelphia, USA)
Hitoshi Horigome (Tsukuba, Japan)
Akihiko Kandori (Tokyo, Japan)
Tetsuaki Kawase (Sendai, Japan)
Tetsuo Kobayashi (Kyoto, Japan)
Ken Nagata (Yokohama, Japan)
Hiroshi Otsubo (Toronto, Canada)
Ritva Paetau (Helsinki, Finland)
Andrew C. Papanicolaou (Memphis, USA)
Stefan Rampp (Erlangen, Germany)
Timothy P. Roberts (Philadelphia, USA)
Kensuke Sekihara (Tokyo, Japan)
Julia Stephen (Albuquerque, USA)
Hidetoshi Takahashi (Kodaira, Japan)

Local Organizing Committee:
Norio Fujimaki (Osaka, Japan)
Masayuki Hirata (Osaka, Japan)
Keiji Iramina (Fukuoka, Japan)
Sunao Iwaki (Tsukuba, Japan)
Masaki Iwasaki (Tokyo, Japan)
Ryusuke Kakigi (Okazaki, Japan)
Yosuke Kakisaka (Sendai, Japan)
Kyousuke Kamada (Asahikawa, Japan)
Akitake Kanno (Sendai, Japan)
Amami Kato (Osaka, Japan)
Kaoru Kurisu (Hiroshima, Japan)
Takashi Nagamine (Sapporo, Japan)
Seiji Nakagawa (Chiba, Japan)
Iku Nemoto (Inzai, Japan)
Satoru Ohtomo (Sendai, Japan)
Isamu Ozaki (Aomori, Japan)
Shozo Tobimatu (Fukuoka, Japan)
Gen Uehara (Kanazawa, Japan)
Koichi Yokosawa (Sapporo, Japan)
Masato Yumoto (Tokyo, Japan)
Atsushi Ishihama (Tokyo)
Ayumu Matani (Tokyo)
Hiromichi Yuya (Shiranuka)
Naohiro Tsuyuguchi (Asahikawa)