Secretariat

c/o Convention Linkage, Inc.

Asahiseimei Bldg.,
3-32-20 Sakae, Naka-ku, Nagoya,
460-0008 Japan
Phone: +81-52-262-5070
Fax: +81-52-262-5084
Email:aspvs2019@c-linkage.co.jp

Program