Committee

Local Organizing Committee

Chairperson: Kenji Yoshida
Vice Chairperson: Hisashi Watanabe
Honorary President: Hajime Yamamoto, Isao Ishikawa
Secretary General: Shigeyuki Nagai

Finance Committee:

Chair: Nobuo Yoshinari

Founds and Donations Committee:

Chair: Noriyoshi Shimizu

Scientific Program Committee:

Chair: Satoshi Yokose
  Hiroshi Kadokura
  Akira Aoki [Award]

Scientific Publication Editor:

Chair: Junji Kato
  Kazutoshi Kakimoto
  Masayuki Otsuki
  Asiri Jayawardena

Registration, Venue, Display Committee:

Chair: Koichi Shinkai

Public Relations Committee:

Chair: Kazuhiro Gomi
  Takatoshi Nagano
  Hiroshi Umemoto

Publication, Events Committee:

Chair: Hatsuhiko Maeda
  Katsutoshi Kubo
  Yoshihiko Sugita
  Itaru Yoshida
  Kyoju Nakajima
Akira Aoki, Tetsuya Amagai, Kunio Awazu, Yuichi Izumi, Hiroshi Umemoto, Toru Eguro, Arata Ebihara, Hisanao Hazama, Kazutoshi Kakimoto, Junji Kato, Mugio Kato, Hiroshi Kadokura, Yuichi Kimura, Fumio Kurumada, Takahide Komori, Norio Komori, Takehito Minamizato, Mitsuo Fukuda, Morioki Fujitani, Hideyuki Matsumi, Kouichi Matsumoto, Akio Mitani, Hidekata Miyazaki, Takeshi Mizoguchi, Mutsuhiko Murai, Kyoju Nakajima, Takatoshi Nagano, Hiroshi Nakamura, Masayoshi Naruhashi, Toshio Nishiyama, Yukihiro Numabe, Kyoichi Ohura, Kantaro Ohgushi, Masayuki Ohtsuki, Hideo Ohashi, Shigeru Oda, Takashi Saito, Shigeru Shoji, Akira Senda, Hiroaki Suzuki, Tsuneo Takahashi, Junji Tagami, Atsushi Takeda, Akira Tsukui, Tadamasa Tsuda, Koichi Toyoda, Kazue Yamaguchi, Hiroyasu Yamaguchi, Mitsuyoshi Yamada, Kazuyo Yamamoto, Itaru Yoshida, Kazushi Yoshikawa, Shinichiro Yoshimine, Yoshito Yoshimine, Masaaki Waga, Yuichiro Kuroiwa